Ersättning för rättegångskostnad vid utdömande av vite; nu fråga om rättens domförhet-----Felaktig sammansättning av miljödomstolen vid utdömande om vite har inte ansetts vara av sådant slag att miljödomstolens dom ska undanröjas. I sådant mål har miljömyndighet inte rätt till ersättning för rättegångskostnad.


Lagrum:
20 kap. 4 §, 5 § och 10 § miljöbalken (1998:808); 9 § förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna; 51 kap. 28 § rättegångsbalken (1942:740)
MÖD 2000:38

Rättsfall från Miljööverdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2000-10-11

Målnummer:
M1225-00