Närboendes talerätt enligt miljöskyddslagen-----Miljööverdomstolen fann att sakägare kan överklaga beslut eller dom om tillstånd trots att denne inte fört talan i underinstans. I mål som avgörs i Miljööverdomstolen enligt förfarandereglerna i rättegångsbalken kan en juridisk person (ideell förening) inte vara ombud för sakägare.


Lagrum:
16 kap. 12 § och 13 § och 20 kap. 3 § 1 st. miljöbalken (1998:808); 6 § 2 st. lagen (1998:811) om införande av miljöbalken; 33 § 2 st. förvaltningsprocesslagen (1971:291); 22 § förvaltningslagen (1986:223); 12 kap. rättegångsbalken (1942:740)
MÖD 2000:4

Rättsfall från Miljööverdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2000-02-11

Målnummer:
M7173-99