Tillstånd till ändrad reglering och vattenbortledning för bevattningsändamål-----Miljödomstolen har givit tillstånd till en bevattningssamfällighet utan hänsyn tagen till ett tidigare tillstånd enligt vattenlagen i samma vattenområde, vilket betraktades som domvilla av Miljööverdomstolen. Målet återförvisades.


Lagrum:
3 kap. och 15 kap. vattenlagen (1983:291); 18 kap. 15 § 3 st., 50 kap. 26 § och 29 § samt 59 kap. 1 § 1 st. 3 rättegångsbalken (1942:740)
MÖD 2000:3

Rättsfall från Miljööverdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2000-01-31

Målnummer:
M89-99