Vid marknadsföring genom telefonförsäljning har ett bolag dels underlåtit att uppge vem som är avsändare av marknadsföringen, dels framfört felaktiga påståenden om bl.a. samröre med en konkurrent. Förfarandet har ansetts vara vilseledande och otillbörligt. Även fråga om betydelsen av att ett dotterbolag under processen upphört att existera som juridisk person sedan bolaget fusionerats med sitt moderbolag. Det har ansetts att dotterbolaget efter fusionen saknade partsbehörighet och att talan om det därför inte kunde vidhållas.


Lagrum:
8 §, 9 §, 10 §, 23 § och 26 § marknadsföringslagen (2008:486); 11 kap. 1 § och 2 § samt 13 kap. 7 § rättegångsbalken (1942:740); 23 kap. 28 §, 29 §, 30 §, 31 §, 32 §, 33 § och 34 § aktiebolagslagen (2005:551)
MD 2009:7

Rättsfall från Marknadsdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2009-04-23

Målnummer:
2009-7