I ett mål om företagskoncentration där Konkurrensverket fört talan och målet sedan avskrivits efter Konkurrensverkets återkallelse har Marknadsdomstolen fastställt tingsrättens beslut att tillerkänna svaranden ersättning av allmänna medel för rättegångskostnader.


Lagrum:
64 § konkurrenslagen (1993:20); 18 kap. 16 § och 31 kap. 2 § rättegångsbalken
MD 2005:28

Rättsfall från Marknadsdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2005-10-27

Målnummer:
2005-28