Prövningstillstånd i hovrätt krävs om det vid tingsrätten ursprungligen yrkade beloppet översteg ett basbelopp men talan där inskränkts till ett belopp understigande denna gräns. 49 kap 12 § första stycket rättegångsbalken.


Lagrum:
49 kap. 12 § första st. rättegångsbalken (1942:740); 1 kap. 3 d § tredje st. rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1999 s 709 (nr 94)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1999-11-18

Målnummer:
Ö886-99