En näringsidkare har dömts till fängelse sex månader för bokföringsbrott, grovt brott, begånget under åren 1995 och 1996. Det har ansetts påkallat från allmän synpunkt - även utan tillämpning av presumtionsregeln i 3 § 2 st lagen (1986:436) om näringsförbud - att näringsidkaren meddelas näringsförbud. Fråga även om brottsligheten skall anses ha utgjort ett eller flera brott samt om den nämnda presumtionsregeln kan tillämpas endast på sådant handlande som ägt rum efter det att regeln infördes i lagen.


Lagrum:
1 § lag (1986:436) om näringsförbud; 3 § lag (1986:436) om näringsförbud; Övergångsbestämmelserna 2 till 1996 års ändringar i lag (1986:436) om näringsförbud; 11 kap. 5 § brottsbalken (1962:700); 5 § lag (1964:163) om införande av brottsbalken
NJA 1999 s 647 (nr 85)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1999-10-22

Målnummer:
B2061-99