Fråga om interimistisk kvarstad på gäldenärs egendom i avvaktan på prövningen av konkursansökan. 2 kap 11 § KL (1987:672) och 15 kap 5 § 3 st RB.


Lagrum:
2 kap. 11 § konkurslagen (1987:672); 15 kap. 5 § tredje st. rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1999 s 644 (nr 84)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1999-10-20

Målnummer:
Ö4081-99