I ärende om resning avseende beslut om försättande i konkurs har med stöd av 58 kap 6 § 3 st RB föreskrivits att förvaltaren i konkursen inte fick försälja boets egendom i andra fall än som anges i 8 kap 3 § konkurslagen.


Lagrum:
58 kap. 6 § 3 st. rättegångsbalken (1942:740); 8 kap. 3 § konkurslagen (1987:672)
NJA 1999 s 601 (nr 76)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1999-09-29

Målnummer:
Ö3704-99