Sedan häktningsbeslut som meddelats av TR och HovR befunnits icke vara lagligt grundade, har HD, utan hinder av att Riksåklagaren yrkat att förhör i häktningsfrågan skulle hållas i HD och ny häktningsförhandling begärts i HovR:n, förordnat att den häktade skulle försättas på fri fot.

Allmän åklagare väckte vid Kalmar TR åtal mot Pierre S, född 1955, och andra. Ansvar yrkades å Pierre S, som var häktad i målet, för stöld i nio fall och för vapenbrott. I stöldfallen angavs gärningen vara: Pierre S har gemensamt och i samråd med två andra personer olovligen med tillägnelseuppsåt tagit viss egendom; tid, plats och värde angavs.

Pierre S förnekade brott.

TR:n (ordf rådmannen Eriksson) meddelade dom d 12 juli 1999. TR:n fann att åtalet för stöld i två fall och för vapenbrott skulle ogillas. Beträffande övriga åtalspunkter fann TR:n att det inte var utrett vem av de åtalade eller, i två fall, vem som förövat tillgreppet och att åtalet för stöld inte kunde bifallas. Då samtliga åtalade tagit befattning med godset på ett sätt som varit ägnat att försvåra ett återställande skulle de dömas för häleri; i två fall angavs uttryckligen att de måste ha insett att godset var åtkommet genom brott.

Domslut. TR:n dömde Pierre S för häleri till fängelse 4 mån och förklarade tidigare medgiven villkorlig frihet förverkad.

TR:n förordnade att Pierre S skulle kvarbli i häkte till dess domen i ansvarsdelen vann laga kraft mot honom.

Pierre S överklagade i Göta HovR och yrkade ogillande av åtalet. Han yrkade att genast bli försatt på fri fot och anförde bl a: Åklagarens gärningsbeskrivning innehåller icke påstående om eller beskrivning av något häleri. Under huvudförhandlingen påstods icke heller att Pierre S hälat. Han är icke utfrågad härom och han har icke heller försvarat sig mot häleriåtal. Han kan därför icke dömas för häleri.

I svarsskrivelse, daterad d 15 juli 1999, bestred åklagaren ändring. Han hade uppfattningen att gärningsbeskrivningarna omfattade häleri. I andra hand justerade han åtalet genom följande tillägg: Samtliga har, med vetskap om att egendomen frånhänts annan genom brott, tagit befattning med den på ett sätt som varit ägnat att försvåra ett återställande.

HovR:n (hovrättslagmannen Carrick, hovrättsrådet Bång, referent, och hovrättsassessorn Jeppsson) anförde i beslut d 15 juli 1999: Pierre S har av TR:n dömts för häleri. På grund härav och då åklagaren i HovR:n justerat åtalet och då det föreligger risk för att Pierre S på fri fot fortsätter att begå brott fastställer HovR:n beslutet om häktning.

Pierre S (offentlig försvarare advokaten Karl Olof Wirell) överklagade HovR:ns beslut. Han yrkade att omedelbart bli försatt på fri fot. Riksåklagaren anförde i svarsskrivelse bl a:

TR:n har givetvis gjort fel när den fällt Pierre S till ansvar för häleri utan att åtalet justerats. Åtalsjustering, som också är möjlig i högre rätt, har dock numera skett i HovR:n. ---. När HovR:n meddelade sitt beslut var Pierre S inte anhållen. Formellt var således bestämmelserna i 24 kap 17 § 1 och 2 st RB tillämpliga.

Pierre S har inte hörts över det justerade åtalet. Frågan om fortsatt häktning har visserligen behandlats i TR:n men då endast med utgångspunkt från ansvarspåståendena avseende stöld. Mot bakgrund av de bedömningar som HD gjort i rättsfallen NJA 1990 s 542, NJA 1992 s 499 och NJA 1993 s 161 torde HovR:n inte ägt att besluta om häktning utan att Pierre S vid en muntlig förhandling getts tillfälle att bemöta häleripåståendena. I sammanhanget finns också anledning att nämna de rättigheter som tillkommer en tilltalad enligt den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (SFS 1994:1219).

Rättsläget när det gäller handläggningen av frågan om häktning i situationer av aktuellt slag torde vara klart. Lokal åklagare i Kalmar har nu hemställt att HovR:n håller muntlig förhandling i häktningsfrågan, varvid Pierre S skall höras över det justerade åtalet. En omprövning av häktningsfrågan, efter muntlig förhandling, torde alltså kunna komma till stånd inom de närmaste dagarna. ---.

För det fall prövningstillstånd meddelas bör häktningsfrågan avgöras efter förhör i HD. Om HovR:ns häktningsbeslut undanröjs, yrkar jag att HD samtidigt förordnar att Pierre S skall vara häktad i avvaktan på HovR:ns prövning av målet.

Prövningstillstånd meddelades. Målet föredrogs.

HD (JustR:n Munck, Danelius, referent, Thorsson, Regner och Lundius) fattade följande beslut: Sedan Pierre S och andra personer åtalats vid Kalmar TR för bl a stöld i flera fall, fann TR:n i dom d 12 juli 1999 (mål B 898-99) att det inte kunde utredas vem av de tilltalade som begått stölderna men att samtliga de tilltalade tagit befattning med den stulna egendomen på sätt som varit ägnat att försvåra dess återställande. TR:n dömde därför Pierre S och de övriga tilltalade för häleri. TR:n fann vidare att det förelåg risk för att Pierre S, om han var på fri fot, skulle fortsätta sin brottsliga verksamhet och förordnade att han skulle kvarbli i häkte till dess domen i ansvarsdelen vann laga kraft mot honom. Sedan Pierre S överklagat TR:ns dom och häktningsbeslutet, justerade åklagaren åtalet på så sätt att han yrkade ansvar för häleri under påstående att Pierre S hade, med vetskap om att egendomen frånhänts annan genom brott, tagit befattning med den på ett sätt som varit ägnat att försvåra ett återställande. Utan att först ha berett Pierre S tillfälle att yttra sig över det justerade åtalet beslöt HovR:n genom överklagade beslutet, under hänvisning till TR:ns dom för häleri och till åtalsjusteringen, att fastställa beslutet om häktning.

TR:n har inte ägt att på grundval av, åtalet för stöld fälla Pierre S till ansvar för häleri. TR:ns beslut att Pierre S skulle vara häktad på grund av TR:ns dom har därför också saknat laga grund.

HovR:n har inte kunnat, utan att ge Pierre S tillfälle att vid en muntlig förhandling yttra sig över det justerade åtalet, grunda ett häktningsbeslut på åtalet för häleri.

Av det anförda följer att det för närvarande inte föreligger ett lagligt grundat beslut om att Pierre S skall hållas i häkte.

Riksåklagaren har yrkat att häktningsfrågan skall avgöras efter förhör i HD och att HD skall förordna att Pierre S skall vara häktad i avvaktan på HovR:ns prövning av målet men samtidigt upplyst att en begäran om att HovR:n skall behandla häktningsfrågan vid en muntlig förhandling har ingivits till HovR:n. HD finner att häktningsfrågan lämpligen bör behandlas i HovR:n och finner inte skäl att vid sidan härav anordna förhör i HD. Det saknas laga grund för att hålla Pierre S häktad i avbidan på ny häktningsförhandling.

HD undanröjer HovR:ns och TR:ns häktningsbeslut samt beslutar att Pierre S skall försättas på fri fot. Riksåklagarens begäran om förhör i HD lämnas utan bifall.

HD:s beslut meddelades d 11 aug 1999 (mål nr Ö 3425-99).

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1999-08-11

Målnummer:
Ö3425-99