En banks tio år gamla interna kreditinstruktion har ansetts utgöra företagshemlighet. Yrkande om editionsföreläggande för banken beträffande instruktionen har avslagits.


Lagrum:
38 kap. 2 § rättegångsbalken (1942:740); 36 kap. 6 § rättegångsbalken (1942:740); 1 § lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter
NJA 1999 s 469 (nr 60)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1999-06-28

Målnummer:
Ö810-98