Tilltalad, som i HovR:n dömts till åtta månaders fängelse för bl a försök till grov misshandel, har överklagat domen vad gäller ansvar, påföljd och skadestånd. Fråga om HovR:n med stöd av 51 kap 21 § sista stycket RB kunnat avgöra målet trots att den tilltalade inställt sig endast genom ombud.


Lagrum:
21 kap. 2 § rättegångsbalken (1942:740); 46 kap. 2 § rättegångsbalken (1942:740); 51 kap. 16 § rättegångsbalken (1942:740); 51 kap. 21 § rättegångsbalken (1942:740); 59 kap. 1 § första st. 4 rättegångsbalken (1942:740); artikel 6 i Europakonventionen
NJA 1983 s. 401
NJA 1999 s 362 (nr 50)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1999-06-09

Målnummer:
B 125-98