Överlämnande till journalist av fotografier med sikte på offentliggörande som illustrationer till en tidningsartikel har med hänsyn till meddelarfriheten enligt tryckfrihetsförordningen ansetts inte kunna föranleda straff för olaga hot eller hot mot tjänsteman.


Lagrum:
1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen (1949:105); 1 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen (1949:105); 7 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen (1949:105); 4 kap. 5 § brottsbalken (1962:700); 4 kap. 17 § brottsbalken (1962:700); NJA 1961 s. 715
NJA 1961 s. 715; NJA 1979 s. 602
NJA 1999 s 275 (nr 40)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1999-05-19

Målnummer:
B4575-98