Offentlig försvarare har tillerkänts ersättning för arbete, tidsspillan och utlägg i samband med besök i häktet inför huvudförhandling i tingsrätt när den tilltalade erkänt och påföljdsfrågan var förhållandevis okomplicerad.


Lagrum:
21 kap. 3 § rättegångsbalken (1942:740); 21 kap. 7 § rättegångsbalken (1942:740); 21 kap. 9 § rättegångsbalken (1942:740); 21 kap. 10 § rättegångsbalken (1942:740); NJA 1975 s. 555

(Jfr 1997 s 586)

Allmän åklagare yrkade vid Eksjö TR ansvar å Anders K, född 1973, 1) för stöld under påstående att Anders K i samråd och tillsammans med andra natten till d 13 mars 1996 genom inbrott berett sig tillträde till en butik i Eksjö och tagit en dator, en telefax, kontanter, kontokort, frimärken och nycklar, 2) för narkotikabrott, ringa, under påstående att Anders K d 13 mars 1996 olovligen innehaft 0,7 gram cannabisharts, 3) för försök till tillgrepp av fortskaffningsmedel under påstående att Anders K på kvällen d 29 febr 1996 i Eksjö försökt att bryta sig in i två parkerade personbilar med avsikt att olovligen taga och bruka dessa.

Anders K anhölls d 13 mars och häktades d 15 mars 1996. Advokaten Bengt S förordnades till offentlig försvarare för Anders K. TR:n (ordf hovrättsassessorn Handmark) meddelade dom d 1 april 1996.

I domskälen anförde TR:n: Anders K har erkänt vad som lagts honom till last. Hans erkännande vinner stöd av övrig utredning. Gärningarna är att bedöma på sätt åklagaren har påstått. Anders K skall således dömas för stöld, försök till tillgrepp av fortskaffningsmedel och ringa narkotikabrott.

Anders K förekommer sedan 1993 under fyra avsnitt i kriminalregistret. 1993 dömdes han till skyddstillsyn. I februari 1994 dömdes han för bland annat grov misshandel och olaga hot till fängelse ett år och två månader. Den tidigare skyddstillsynen undanröjdes vid detta tillfälle. Den 5 okt 1995 dömdes han för stöld och hot mot tjänsteman till skyddstillsyn med samhällstjänst. Om fängelse i stället hade valts som påföljd vid detta tillfälle skulle fängelse i tre månader ha ådömts. Den 13 mars 1996 dömdes Anders K för häleri och ringa narkotikabrott varvid den tidigare ådömda skyddstillsynen från oktober 1995 undanröjdes och ett sammanlagt fängelsestraff om fyra månader utdömdes. Anders K har nu i omedelbar anslutning till att den förra domen meddelades i mitten på mars 1996 återfallit i tillgreppsrelaterad brottslighet. Han har också ånyo gjort sig skyldig till ringa narkotikabrott. Enligt frivårdsmyndigheten föreligger inte skäl för en icke frihetsberövande påföljd. TR:n delar denna uppfattning och anser att Anders K för nu aktuell brottslighet skall ådömas ett särskilt fängelsestraff. Med beaktande av att Anders K återfallit i likartad brottslighet finner TR:n att straffvärdet motsvarar ett fängelsestraff om sex månader.

TR:n dömde Anders K för stöld, försök till tillgrepp av fortskaffningsmedel och narkotikabrott till fängelse 6 mån.

Bengt S yrkade ersättning för uppdraget som offentlig försvarare med 11 561 kr, varav för arbete under åtta timmar 7 632 kr, för tidsspillan, 2,5 tim vid besök i häktet och 1,5 tim vid huvudförhandling, 3 460 kr och för utlägg 469 kr.

TR:n anförde beträffande Bengt S:s ersättningsyrkande: Bengt. S har i målet yrkat ersättning för arbete i åtta timmar. Han har vidare yrkat ersättning för tidsspillan dels med två och en halv timme för besök i häktet i Jönköping och dels med en och en halv timme för resa till huvudförhandlingen i Eksjö. Han har vidare yrkat ersättning för utlägg. TR:n konstaterar att Anders K redan vid häktningsförhandlingen erkände stöld, två försök till tillgrepp av fortskaffningsmedel samt ringa narkotikabrott. Bengt S har i sin kostnadsräkning gjort gällande att han vid besöket på häktet gått igenom förundersökningen och stämningsansökningen med Anders K. TR:n anser inte att det för tillvaratagande av huvudmannens rätt varit nödvändigt för försvararen att besöka klienten i häktet. Huvudförhandling har pågått i 2 timmar och 40 minuter. Häktningsförhandlingen beträffande Anders K pågick 20 minuter. Även utöver att TR:n funnit besöket på häktet opåkallat föreligger skäl att med hänsyn till målets omfattning och art beträffande Anders K anse Bengt S skäligen tillgodosedd med ett arvode motsvarande 6 timmars arbete. Han skall vidare tillerkännas yrkad ersättning för tidsspillan i anledning av inställelse till dagens förhandling samt utlägg vid denna resa.

TR:n tillerkände genom beslut i domen Bengt S ersättning av allmänna medel med 7 177 kr 50 öre, varav 5 724 kr för arbete, 1 297 kr 50 öre för tidsspillan och 156 kr för utlägg.

Bengt S överklagade TR:ns ersättningsbeslut i Göta HovR och yrkade att han skulle tillerkännas ersättning för försvaret av Anders K med ytterligare 4 382 kr, varav 1908 kr för arbete, 2 162 kr för tidsspillan och 312 kr för utlägg.

Domstolsverket bestred ändring.

HovR:n (hovrättsråden Nisser, Ström och Carl-Gustav Ohlson, referent) anförde i beslut d 18 juni 1997: Målet vid TR:n har varit av okomplicerad beskaffenhet i såväl skuld- som påföljdsfrågan. Annat har inte framkommit än att det med hänsyn därtill hade varit tillräckligt för tillvaratagande av Anders K:s rätt att Bengt S - utöver att sammanträffa med Anders K i samband med häktningsförhandlingen - hade tagit kontakt med honom per telefon och, som brukligt är, sammanträffat med honom i anslutning till huvudförhandlingen.

På grund härav och på de skäl TR:n i övrigt anfört fastställer HovR:n TR:ns beslut.

Bengt S överklagade och yrkade att HD med ändring av HovR:ns beslut skulle tillerkänna honom ersättning med ytterligare 4 382 kr.

Domstolsverket bestred ändring.

Målet föredrogs.

Föredraganden, RevSekr Arvefors, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut: Skäl. Av det i TR:ns dom intagna beslutet framgår att TR:n satte ned den av Bengt S yrkade ersättningen dels för att besöket hos Anders K i häktet inte kunde anses påkallat för att tillvarata Anders K:s rätt med hänsyn till att denne hade erkänt de gärningar som lagts honom till last, dels för att målets art och omfattning inte heller utöver det arbete som lagts ned i anslutning till häktesbesöket motiverade arbete av den omfattning som är angiven i kostnadsräkningen. HovR:n gjorde inte ändring i TR:ns beslut.

Enligt 21 kap 7 § RB skall en försvarare med nit och omsorg tillvarata den misstänktes rätt. Vidare anges i lagrummet att försvararen bör, så snart ske kan, genom överläggning med den misstänkte förbereda försvaret.

Enligt den vid TR:n ingivna kostnadsräkningen genomgick Bengt S och Anders K vid häktesbesöket gemensamt förundersökningen och stämningsansökningen. När huvudmannen är häktad får ett sammanträffande i häktet mellan försvararen och klienten före huvudförhandlingen allmänt anses ingå som ett led i förberedelserna för förhandlingen (jfr NJA 1975 s 555 och 1997 s 586 samt Blomkvist, Försvararen, 1987, s 47f). Detta får anses gälla även när - som i förevarande fall - huvudmannen har erkänt vad som läggs honom till last och målet inte heller i övrigt är behäftat med svårigheter. Det har i målet inte framkommit någon omständighet som är anledning att frångå denna bedömning.

Det är inte upplyst hur lång tid som åtgick för häktesbesöket. I betraktande av målets art och omfattning får antas att tidsåtgången härför var liten. Med hänsyn härtill och med beaktande av målets beskaffenhet får Bengt S anses skäligen tillgodosedd med ersättning för sex timmars arbete. Någon ytterligare ersättning för arbete bör således inte utgå. Däremot skall Bengt S ersättas för tidsspillan och utlägg avseende häktesbesöket. Den yrkade ersättningen härutinnan, motsvarande 2,5 timmars tidsspillan och resa i bil tio mil, får anses skälig.

HD:s avgörande. HD tillerkänner Bengt S ytterligare ersättning av allmänna medel för försvaret av Anders K med 2 474 kr, varav 2 162 kr för tidsspillan och 312 kr för utlägg. Denna kostnad skall stanna på staten.

HD (JustR:n Gregow, Lind, referent, Lars K Beckman, Nyström och Pripp) fattade följande slutliga beslut: Skäl. Domstolarna har intagit ståndpunkten att Bengt S:s besök hos Anders K i häktet inför huvudförhandlingen i TR:n inte var påkallat för att tillvarata Anders K:s rätt. Denna ståndpunkt går inte att förena med HD:s uttalanden i ett mål om ersättning till offentlig försvarare som avgjordes vid en senare tidpunkt än det nu överklagade hovrättsavgörandet (NJA 1997 s 586).

Bengt S:s besök i häktet får ses som ett led i förberedelserna för huvudförhandlingen. Bengt S bör tillerkännas yrkad ersättning för tidsspillan och utlägg. Vad gäller yrkandet om ytterligare ersättning för arbete i två timmar får utgångspunkten vara att domstolarna funnit en tidsåtgång på sex timmar för arbete skälig men då med bortseende från det arbete som nedlagts i samband med besöket i häktet. När nu sistnämnda arbete skall beaktas får den angivna tidsåtgången åtta timmar anses rimlig.

Överklagandet skall alltså bifallas.

HD:s avgörande. HD tillerkänner, med ändring av HovR:ns beslut, Bengt S ytterligare ersättning av allmänna medel för försvaret av Anders K med 4 382 kr, varav 1 908 kr för arbete, 2 162 kr för tidsspillan och 312 kr för utlägg. Denna kostnad skall stanna på staten.

HD:s beslut meddelades d 11 maj 1999 (mål nr Ö 3019-97).

NJA 1975 s. 555; NJA 1977 s. 577; NJA 1984 s. 877; NJA 1997 s. 586

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1999-05-11

Målnummer:
Ö3019-97