I ett som mellandom rubricerat avgörande har en TR avgjort ett mål i dess helhet. Då parterna endast beretts tillfälle att slutföra sin talan såvitt avsåg mellandomstemat har sådant rättegångsfel ansetts föreligga att det funnits synnerliga skäl för prövningstillstånd i HovR:n.


Lagrum:
17 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740); 17 kap. 5 § rättegångsbalken (1942:740); 42 kap. 18 § första st. 5 p. rättegångsbalken (1942:740); 42 kap. 18 § andra st. rättegångsbalken (1942:740); 49 kap. 1 § andra st. rättegångsbalken (1942:740); 49 kap. 12 § rättegångsbalken (1942:740); 49 kap. 14 § rättegångsbalken (1942:740); 50 kap. 28 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1999 s 92 (nr 12)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1999-03-10

Målnummer:
Ö5405-96