Fråga om rätt för landsting att häva ett entreprenadavtal rörande ambulanssjukvård med hänvisning till att entreprenören i väsentlig omfattning åsidosatt skyldigheten att tillhandahålla god vård.


Lagrum:
1 § avtalslagen (1915:218); 2 a § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
NJA 1999 s 71 (nr 10)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1999-03-05

Målnummer:
T1129-97