I ärende om kostnadsersättning till konkursförvaltare har 31 kap 2 § RB ansetts tillämplig. Kostnaden för ombud har emellertid i målet inte ansetts vara skäligen motiverad för att förvaltaren skulle kunna ta tillvara sin rätt.


Lagrum:
16 kap. 2 § konkurslagen (1987:672); 31 kap. 2 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1998 s 857 (nr 127)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1998-12-22

Målnummer:
Ö583-97