Sedan mål om försättande i konkurs återförvisats till TR:n, har TR:n låtit delge gäldenären genom s k spikning. Fråga om TR:n borde ha sökt delge det ombud för gäldenären som hade företett rättegångsfullmakt i HovR:n men inte i TR:n. 12 kap 9 § RB samt 11 och 15 §§ delgivningslagen (1970:428).


Lagrum:
12 kap. 9 § rättegångsbalken (1942:740); 11 § delgivningslagen (1970:428); 15 § delgivningslagen (1970:428)
NJA 1998 s 814 (nr 121)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1998-12-14

Målnummer:
Ö754-98