Fråga om värdet av de olika tvisteföremålen skall sammanräknas vid tillämpning av kravet på prövningstillstånd i HovR enligt 49 kap 12 § 1 st RB, när talan förs mot fyra borgensmän som i separata förbindelser åtagit sig ansvar var och en för visst delbelopp av samma skuld.


Lagrum:
14 kap. 6 § rättegångsbalken (1942:740); 49 kap. 12 § 1 st. rättegångsbalken (1942:740); NJA 1996 s. 14
NJA 1996 s. 14; NJA 1996 s. 393; NJA 1997 s. 793
NJA 1998 s 757 (nr 116)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1998-12-04

Målnummer:
Ö5743-96