Bestämmelsen i 58 kap 6 § 3 st RB angående förordnande i ett resningsärende om inhibition av verkställighet har ansetts analogt tillämplig i fall då någon har meddelats näringsförbud.


Lagrum:
58 kap. 6 § 3 st. rättegångsbalken (1942:740); 12 § 2 st. lag (1986:436) om näringsförbud
NJA 1998 s 746 (nr 113)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1998-12-02

Målnummer:
Ö2250-98