Särregleringen om rättegångskostnadernas fördelning i mål om underhåll till barn för fall då barnet förlorar målet är tillämplig även när barnets talan avskrivs efter återkallelse. 7 kap 19 § FB.


Lagrum:
7 kap. 19 § föräldrabalken (1949:381); 18 kap. 5 § andra st. rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1998 s 742 (nr 112)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1998-12-02

Målnummer:
Ö2592-97