Vittnes begäran om ersättning för inställelse skall i princip framställas innan målets handläggning avslutas.


Lagrum:
18 kap. 13 § rättegångsbalken (1942:740); 18 kap. 14 § första st. rättegångsbalken (1942:740); 30 § rättshjälpslagen (1996:1619)
NJA 1998 s 602 (nr 92)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1998-10-27

Målnummer:
Ö1892-97