En advokat lämnade enligt egen uppgift ett överklagande för postbefordran tre dagar före överklagandetidens utgång. Att så skulle ha skett motsades emellertid av att försändelsen poststämplats dagen före den sista dagen för överklagande. Överklagandet kom in till överrätten en dag för sent. Återställande av försutten tid har vägrats.


Lagrum:
32 kap. 8 § rättegångsbalken (1942:740); 58 kap. 11 § rättegångsbalken (1942:740); NJA 1981 s. 757
NJA 1981 s. 757; NJA 1995 s. 553; NJA 1997 s. 20
NJA 1998 s 533 (nr 80)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1998-09-14

Målnummer:
Ö404-98