Reglerna i 18 kap 8 a § RB om vilka rättegångskostnader som är ersättningsgilla i småmål har ansetts tillämpliga även när en part eller hans ombud har vållat kostnad för motparten genom vårdslöshet eller försummelse (18 kap 6 eller 7 §).


Lagrum:
18 kap. 6 § rättegångsbalken (1942:740); 18 kap. 7 § rättegångsbalken (1942:740); 18 kap. 8 a § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1998 s 387 (nr 60)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1998-06-12

Målnummer:
T859-97