Fråga om påföljd för bokföringsbrott. 11 kap 5 § BrB.


Lagrum:
11 kap. 5 § brottsbalken (1962:700); 30 kap. 4 § 2 st. brottsbalken (1962:700); NJA 1983 s. 205
NJA 1983 s. 205; NJA 1984 s. 710; NJA 1986 s. 652; NJA 1987 s. 130
NJA 1998 s 300 (nr 48)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1998-05-20

Målnummer:
B4808-97