Vid val av påföljd för skattebedrägeri har beaktats att lång tid förflutit sedan brottet begicks.


Lagrum:
2 § skattebrottslagen (1971:69); 29 kap. 5 § första stycket 7 och 30 kap. 4 § brottsbalken (1962:700); Artikel 6 europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (1994:1219)
NJA 1998 s 283 (nr 46)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1998-05-18

Målnummer:
B618-96