Fråga om förutsättningar förelegat att med tillämpning av 42 kap 5 § 1 st andra meningen RB ogilla käromål utan utfärdande av stämning.


Lagrum:
42 kap. 5 § 1 st. andra meningen rättegångsbalken (1942:740); 50 kap. 8 § 2 st. rättegångsbalken (1942:740); Artikel 6 Europakonventionen; NJA 1989 s. 754
NJA 1989 s. 754; NJA 1994 s. 42; NJA 1996 s. 343
NJA 1998 s 278 (nr 45)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1998-05-14

Målnummer:
T3585-97