A, som ensam fört ansvars- och skadeståndstalan mot B i HovR:n, återkallade sin talan med anledning av att B avlidit. Omständigheterna har ansetts vara sådana att kostnaderna för B:s försvar i HovR:n skall stanna på staten. 18 kap 5 § 2 st och 13 § samt 31 kap 11 § RB.


Lagrum:
18 kap. 5 § 2 st. rättegångsbalken (1942:740); 18 kap. 13 § rättegångsbalken (1942:740); 31 kap. 11 § rättegångsbalken (1942:740); NJA 1968 s. 70

(Jfr 1968 s 70, 1988 s 51 och 1990 s 583)

Stockholms TR dömde d 1 mars 1995 Tommy B för bl a misshandel av Ingrid B till skyddstillsyn och förpliktade honom att utge skadestånd till Ingrid B med 3 000 kr. TR:n ogillade åtalet för misshandel såvitt det avsåg slag mot Ingrid B:s högra arm och ogillade hennes till denna del av målet knutna skadeståndstalan.

Ingrid B övertog åtalet och överklagade domen i Svea HovR Hon yrkade att HovR:n skulle döma Tommy B för misshandel även avseende slagen mot hennes arm och bifalla hennes skadeståndstalan i den delen.

Tommy B bestred ändring och målet utsattes i HovR:n till huvudförhandling som ställdes in. Tommy B avled under målets handläggning i HovR:n.

Ingrid B återkallade med anledning av dödsfallet sitt överklagande samt angav att detta skedde under förutsättning att dödsboet efter Tommy B inte framställde krav på ersättning för rättegångskostnader.

Tommy B:s offentlige försvarare, advokaten Richard Schönmeyr, hade inte någon erinran mot återkallelsen. Han begärde ersättning för uppdraget som offentlig försvarare.

Parterna inkom därefter med en som förlikning betecknad handling av innebörd att vardera parten skulle stå sin rättegångskostnad, dock med rätt för Schönmeyr att från statsverket yrka ersättning för utfört arbete. De hemställde vidare gemensamt att HovR:n skulle avskriva målet från vidare handläggning och förordna att kostnaderna för Tommy B:s försvar skulle stanna på staten.

Upplyst om att hon riskerade att bli återbetalningsskyldig till staten för kostnaderna för offentlig försvarare för Tommy B vidhöll Ingrid B sin återkallelse.

HovR:n (hovrättsråden Möller och Lindgren samt tf hovrättsassessorn Liljefors) meddelade d 4 april 1997 följande slutliga beslut:

1. Målet avskrivs från vidare handläggning.

3. För försvaret av Tommy B i HovR:n tillerkänns Richard Schönmeyr ersättning av allmänna medel med 4 016 kr för arbete.

4. Förlikning kan inte träffas rörande en ansvarsfråga. Ingrid B skall därför anses ha återkallat sitt överklagande. Eftersom det inte kan anses föreligga särskilda omständigheter som föranleder annat, skall hon jämlikt 31 kap 11 § jämförd med 18 kap 5 § 2 st och 13 § 1 st RB betala tillbaka försvararkostnaderna i HovR:n till staten (jfr NJA 1968 s 70).

HovR:n förpliktar därför Ingrid B att till staten återbetala 4 016 kr för Tommy B:s offentliga försvar i HovR:n.

Ingrid B (ombud advokaten Ulf Holmberg) överklagade och yrkade att kostnaderna för Tommy B:s försvar i HovR:n skulle stanna på staten. Domstolsverket bestred ändring.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Johansson, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut: Skäl. I ett mål som det förevarande, i vilket endast målsäganden för talan i HovR:n gäller i fråga om rättegångskostnader 18 kap RB i tillämpliga delar (31 kap 11 § RB). Det innebär att 18 kap 13 och 15 §§ jämförda med 5 § 2 st samma kapitel skall tillämpas beträffande skyldigheten att till staten betala tillbaka kostnaderna för den tilltalades offentliga försvar i HovR:n. Bestämmelserna innebär att, om ett mål avskrivs på grund av att målsäganden återkallat sitt överklagande, denne skall ersätta staten kostnaderna för den tilltalades försvar, om inte särskilda omständigheter föranleder att ersättningsskyldigheten bestäms på annat sätt.

Uppdraget till en offentlig försvarare innefattar att ta till vara den misstänktes rätt vid åtal för brott. Vid prövningen av frågan om Ingrid B:s återbetalningsskyldighet bör kostnaden för Tommy B:s offentliga försvar därför i sin helhet anses hänförlig till ansvarstalan mot denne.

Ingrid B har återkallat sitt överklagande sedan Tommy B avlidit, varefter HovR:n avskrivit målet från vidare handläggning. Om den tilltalade avlider under processen skall rätten förklara att frågan om ansvar förfallit (se bl a Ekelöf, Rättegång II, 8 uppl, 1996, s 160). Ingrid B har därför inte kunnat få sin ansvarstalan mot Tommy B prövad i HovR:n. Hennes återkallelse har således beträffande frågan om ansvar för Tommy B inte lett till annan rättsföljd än som skulle ha blivit fallet om återkallelsen ej hade gjorts. Med hänsyn härtill får det anses föreligga särskilda omständigheter som föranleder att hon inte i egenskap av återkallande part skall åläggas betalningsansvar för försvararkostnaden. Det föreligger heller inte något annat skäl som motiverar att hon åläggs betalningsskyldighet för nämnda kostnad. Ingrid B bör således befrias från återbetalningsskyldigheten för kostnaden för Tommy B:s offentliga försvar i HovR:n.

HD:s avgörande. Med ändring av HovR:ns beslut i den del det överklagats förordnar HD att kostnaden för Tommy B:s försvar i HovR:n skall stanna på staten.

HD (JustR:n Gregow, Munck, Danelius, referent, Lambe och Victor) fattade följande slutliga beslut: Skäl. Enligt 18 kap 5 § 2 st RB skall part i tvistemål, som återkallat sin talan, i samband med målets avskrivning ersätta motparten hans rättegångskostnad, om inte särskilda omständigheter föranleder att ersättningsskyldigheten skall bestämmas på annat sätt. Bestämmelsen skall tillämpas även på målsägande som ensam för talan i brottmål (31 kap 11 § RB), och ersättningsskyldigheten skall i sådana fall också omfatta statens kostnader för den tilltalades försvar (18 kap 13 § RB samt NJA 1968 s 70 och 1990 s 583).

I förevarande fall förde Ingrid B i HovR:n ensam såväl ansvars- som skadeståndstalan mot Tommy B. Innan HovR:n avgjort målet, avled Tommy B, varefter Ingrid B återkallade sin talan och HovR:n avskrev målet från vidare handläggning. Frågan är om Ingrid B under dessa omständigheter skall vara skyldig att ersätta staten kostnaderna för Tommy B:s försvar i HovR:n.

Genom Tommy B:s död förföll frågan om ansvar för honom, vilket innebar att målet oberoende av Ingrid B:s återkallelse skulle avskrivas i brottmålsdelen (jfr NJA 1988 s 51). Dessa omständigheter får anses vara sådana som enligt 18 kap 5 § 2 st RB bör föranleda att kostnaderna för Tommy B:s försvar i HovR:n skall stanna på staten.

HD:s avgörande. Med ändring av HovR:ns beslut i den del det överklagats förordnar HD att kostnaden för Tommy B:s försvar i HovR:n skall stanna på staten.

HD:s beslut meddelades d 16 april 1998 (mål nr Ö 1822/97).

NJA 1968 s. 70; NJA 1988 s. 51; NJA 1990 s. 583

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1998-04-16

Målnummer:
Ö1822-97