A, som ensam fört ansvars- och skadeståndstalan mot B i HovR:n, återkallade sin talan med anledning av att B avlidit. Omständigheterna har ansetts vara sådana att kostnaderna för B:s försvar i HovR:n skall stanna på staten. 18 kap 5 § 2 st och 13 § samt 31 kap 11 § RB.


Lagrum:
18 kap. 5 § 2 st. rättegångsbalken (1942:740); 18 kap. 13 § rättegångsbalken (1942:740); 31 kap. 11 § rättegångsbalken (1942:740); NJA 1968 s. 70
NJA 1968 s. 70; NJA 1988 s. 51; NJA 1990 s. 583
NJA 1998 s 244 (nr 38)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1998-04-16

Målnummer:
Ö1822-97