Fråga om jäv enligt 4 kap 13 § 10 RB.


Lagrum:
4 kap. 13 § 10 rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1998 s 228 (nr 35)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1998-04-09

Målnummer:
B1012-96