När talan har förts mot beslut av HovR att inte meddela tillstånd till prövning där av ett dispositivt tvistemål, har klaganden ansetts vara oförhindrad att i HD åberopa nya omständigheter till stöd för sitt yrkande om tillstånd till målets prövning i HovR:n.


Lagrum:
56 kap. rättegångsbalken (1942:740); 55 kap. 13 § första st. rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1998 s 225 (nr 34)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1998-04-07

Målnummer:
Ö1031-97