Klander av skiljedom. En skiljenämnds avgörande har hävts på den grunden att skiljenämnden prövat fordringsanspråk som i ett tidigare skiljeförfarande åberopats kvittningsvis och därvid ogillats. - Part i klanderprocessen har inte ansetts kunna få ett anspråk om återbetalning av ett belopp som erlagts i anledning av den andra skiljedomen prövat förrän frågan om klander slutligt avgjorts.


Lagrum:
17 kap. 11 § rättegångsbalken (1942:740); 21 § lag (1929:145) om skiljemän; 13 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1998 s 189 (nr 30)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1998-04-03

Målnummer:
T5685-96