Att överenskommelse om hävning av fastighetsköp träffats efter den i 4 kap 12 § JB angivna preskriptionsfristen har inte ansetts medföra att överenskommelsen är ogiltig.


Lagrum:
4 kap. 12 § jordbalken (1970:994); 4 kap. 19 § jordabalken (1970:994); 34 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740); NJA 1986 s. 205
NJA 1986 s. 205; NJA 1993 s. 319; NJA 1995 s. 610
NJA 1998 s 99 (nr 17)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1998-03-04

Målnummer:
T2674-96