När ny påföljd skall bestämmas enligt 38 kap 2 a § BrB, måste den tidigare ådömda påföljden undanröjas. Dessutom fråga om reformatio in pejus.


Lagrum:
38 kap. 2 a § brottsbalken (1962:700); 51 kap. 25 § rättegångsbalken (1942:740); 55 kap. 15 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1998 s 55 (nr 11)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1998-02-19

Målnummer:
Ö3866-96