Företrädare för utländsk juridisk person har vid tillämpning av 48 a § lagen (1968:430) om mervärdeskatt ansetts solidariskt med den juridiska personen betalningsskyldig för mervärdeskatt. Fråga om jämkning av betalningsskyldigheten med hänsyn till att förmånsrätt för regresskrav inte förelåg i den juridiska personens konkurs.


Lagrum:
48 a § lag (1968:430) om mervärdeskatt; 16 kap. 17 § mervärdesskattelagen (1994:200); 77 a § uppbördslagen (1953:272); 12 kap. 6 § skattebetalningslagen (1997:483); 3 § förmånsrättslagen (1970:979); 11 § förmånsrättslagen (1970:979); NJA 1971 s. 296
NJA 1971 s. 296; NJA 1993 s. 81
NJA 1998 s 44 (nr 9)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1998-02-18

Målnummer:
T4469-95