En part som av domstol medgivits anstånd enligt 32 kap 3 § RB med att avge svaromål har ansetts vara bevarad vid sin rätt att i svaromålet göra invändning som avses i 34 kap 2 § RB. En i ett leveransavtal intagen skiljeklausul har ansetts binda den som förvärvat rättigheter enligt avtalet.


Lagrum:
34 kap. 2 § rättegångsbalken (1942:740); Lag (1929:145) om skiljemän; 27 § lag (1936:81) om skuldebrev
NJA 1997 s 866 (nr 147)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1997-10-15

Målnummer:
Ö3174-95