Påföljden för brott mot totalförsvarsplikten har ansetts böra bestämmas utan hänsyn till de möjligheter till alternativ verkställighet av korta fängelsestraff som tillskapats genom lagen (1994:451) om försöksverksamhet med intensivövervakning med elektronisk kontroll. Nya bestämmelser om skyldighet för tilltalad att ersätta staten kostnad för offentlig försvarare har ansetts inte böra tillämpas i fall då offentlig försvarare förordnats före de nya bestämmelsernas ikraftträdande.


Lagrum:
10 kap. 2 § lag (1994:1809) om totalförsvarsplit; Lag (1994:451) om försöksverksamhet med intensivövervakning med elektronisk kontroll; 31 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740); Övergångsbestämmelserna till rättshjälpslagen (1996:1619); NJA 1984 s. 745
NJA 1984 s. 745; NJA 1986 s. 511; NJA 1989 s. 31; NJA 1989 s. 847; NJA 1992 s. 590; NJA 1997 s. 329
NJA 1997 s 862 (nr 146)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1997-12-29

Målnummer:
B3604-97