Fråga om den som på egen begäran utträtt ur Sveriges advokatsamfund kunde anses berättigad att på nytt vinna inträde i samfundet.


Lagrum:
8 kap. 2 § rättegångsbalken (1942:740); 3 § stadgarna för Sveriges advokatsamfund
NJA 1997 s 851 (nr 144)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1997-12-23

Målnummer:
Ö687-97