HovR har i ett dispositivt tvistemål grundat sin dom i vart fall till en del på andra omständigheter än sådana som part åberopat till grund för sin talan. Enligt HD borde HovR:n, för det fall att den ansåg att dessa omständigheter skulle beaktas ex officio, ha uppmärksammat parterna på frågan och berett dem tillfälle att framföra sina synpunkter.


Lagrum:
17 kap. 3 § rättegångsbalken (1942:740); 47 kap. 4 § rättegångsbalken (1942:740); 50 kap. 17 § rättegångsbalken (1942:740); NJA 1980 s. 352
NJA 1980 s. 352; NJA 1987 s. 450; NJA 1989 s. 614; NJA 1993 s. 13
NJA 1997 s 825 (nr 140)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1997-12-19

Målnummer:
T1212-95