Prövningstillstånd i HovR. Förhör med målsägande har i TR:n tagits upp per telefon. HD har ansett att det inte fanns skäl för sådan bevisupptagning och har därför meddelat tillstånd till prövning i HovR:n med stöd av 49 kap 14 § 3 RB. 46 kap 7 § 2 st RB.


Lagrum:
46 kap. 7 § rättegångsbalken (1942:740); 49 kap. 14 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1997 s 822 (nr 139)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1997-12-16

Målnummer:
Ö1174-96