Återställande av försutten tid har beviljats i fall då en försändelse med ett överklagande har poststämplats en fredag men inte kommit in till HovR:n på annan ort förrän påföljande tisdag, en dag för sent.


Lagrum:
32 kap. 8 1 rättegångsbalken (1942:740); 58 kap. 11 § rättegångsbalken (1942:740); NJA 1983 s. 904
NJA 1983 s. 904; NJA 1985 s. 539; NJA 1985 s. 862; NJA 1986 s. 203; NJA 1988 s. 566; NJA 1989 s. 313
NJA 1997 s 820 (nr 138)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1997-12-11

Målnummer:
Ö1603-95