Ägare av en fastighet har överlåtit fastigheten efter det att de överklagat ett beslut angående fastighetsreglering. Överklagandet har avvisats när den nye ägaren inte trätt in i rättegången.


Lagrum:
13 kap. 7 § och 34 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740); 15 kap. 6 §, 17 kap. 1 § och 18 kap. 1 § fastighetsbildningslagen (1970:988)
NJA 1997 s 797 (nr 133)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1997-11-26

Målnummer:
Ö5606-94