Beslut i fråga som hänskjutits av TR till HD:s prövning. Statens fordran enligt 9 kap 5 § mervärdesskattelagen (1994:200) på återföringspliktig mervärdesskatt, för vilken avdrag gjorts av fastighetsägare före sedermera inträdd konkurs, kan sedan fastigheten överlåtits av konkursboet inte göras gällande i fastighetsägarens konkurs.


Lagrum:
56 kap. 13 § rättegångsbalken (1942:740); 9 kap. 5 § mervärdesskattelagen (1994:200)
NJA 1997 s 787 (nr 131)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1997-11-21

Målnummer:
Ö4157-96