I ett mål om skadestånd enligt lagen om anställningsskydd underlät arbetsgivaren att göra invändning om preskription när han första gången förde talan i målet. Sedan arbetsgivaren försatts i konkurs har staten i mål om lönegaranti ansetts kunna invända att arbetstagarens krav preskriberats.


Lagrum:
41 § lag (1982:80) om anställningsskydd; 42 § lag (1982:80) om anställningsskydd
NJA 1997 s 745 (nr 123)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1997-11-10

Målnummer:
T3608-94