Fråga om återställande av försutten tid i ett fall där sista dag för överklagande inte angivits i ett expedierat beslut men där ett kompletterat beslut sänts till parten innan överklagandetiden gick ut.


Lagrum:
50 kap. 11 § rättegångsbalken (1942:740); 32 kap. 8 § rättegångsbalken (1942:740); 30 kap. 10 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1997 s 739 (nr 121)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1997-11-05

Målnummer:
Ö1522-97