Sedan en HovR i dom bestämt att vad HovR:n förordnat i vårdnadsfråga skulle gälla för tiden till dess domen vunnit laga kraft, har yrkande om inhibition prövats i HD.


Lagrum:
17 kap. 14 § 1 st. rättegångsbalken (1942:740); 55 kap. 8 § 2 st. rättegångsbalken (1942:740); 6 kap. 20 § föräldrabalken (1949:381)

Stefan S och Maritha O har tillsammans sonen Zebastihan, född 1995. Maritha O hade ensam vårdnaden om Zebastihan.

Stefan S väckte vid Kalmar TR talan mot Maritha O med yrkande i första hand att vårdnaden om Zebastihan skulle överflyttas till honom och i andra hand att rätt till umgänge med Zebastihan skulle tillerkännas honom i av honom yrkad omfattning.

TR:n ogillade i dom d 4 mars 1997 Stefan S:s vårdnadsyrkande men tillerkände honom närmare angiven umgängesrätt.

Stefan S överklagade i Göta HovR och yrkade att HovR:n skulle tillerkänna honom vårdnaden om Zebastihan och förordna därom även för tiden till dess HovR:ns dom vann laga kraft.

Maritha O bestred ändring.

HovR:n (hovrättslagmannen Persson, hovrättsrådet Mogen, tf hovrättsassessorn Tolke, referent, samt nämndemännen Bengtsson och Ingvarsson) förordnade i dom d 10 juli 1997 med ändring av TR:ns dom att Stefan S skulle ha vårdnaden om Zebastihan och att vad HovR:n förordnat skulle gälla även för tiden till dess HovR:ns dom vunnit laga kraft.

Maritha O (ombud advokaten Karin Åkesson Rehnholm) överklagade och yrkade ändring i vårdnadsdelen och inhibition av HovR:ns dom.

HD meddelade prövningstillstånd och företog frågan om inhibition till avgörande genom protokollsbeslut, som fattades efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Arvefors, föreslog att HD skulle meddela följande beslut: Ett i en dom intaget beslut enligt 6 kap 20 § FB om vad som skall gälla i fråga om vårdnad för tiden till dess domen har vunnit laga kraft får anses vara ett förordnande av samma karaktär som ett beslut enligt 17 kap 14 § 1 st RB om att en dom får verkställas utan hinder av att domen inte vunnit laga kraft. Ett sådant beslutfår inhiberas med stöd av 55 kap 8 § 2 st andra meningen RB. Något hinder att ta upp Maritha O:s yrkande om inhibition till prövning kan därför inte anses föreligga.

Parternas son Zebastihan har såvitt framkommit alltid bott hos Maritha O, som enligt den utredning som föreligger i målet inte kan anses olämplig som vårdnadshavare. Frågan om vem som skall ha vårdnaden om sonen är inte slutligt avgjord i målet.

På grund av det anförda förordnar HD att verkställighet tills vidare inte får ske av HovR:ns beslut att Stefan S skall ha vårdnaden om Zebastihan O, för tiden till dess HovR:ns dom vunnit laga kraft.

I denna situation får det anses vara till Zebastihans bästa att Stefan S tillerkänns rätt till umgänge med sonen för tiden till dess HD har avgjort målet eller bestämmer annat. Förordnande om det bör emellertid inte meddelas innan parterna har yttrat sig i frågan. HD förelägger Stefan S att inom 14 dagar från det att han har fått del av detta beslut inkomma till domstolen med yttrande i umgängesfrågan.

HD (JustR:n Magnusson, Lars A Beckman, Svensson, Thorsson och Regner, referent) fattade d 3 sept 1997 följande beslut, som antecknades i protokoll samma dag: HD beslutar med stöd av 55 kap 8 § 2 st RB att HovR:ns beslut angående vårdnad om Zebastihan för tiden till dess HovR:ns dom vunnit laga kraft tills vidare inte får verkställas.

Med anledning av den sålunda beslutade inhibitionen i vårdnadsfrågan skall parterna beredas tillfälle att yttra sig i frågan om umgänge med Zebastihan.

HD:s protokoll lämnades för expediering d 4 sept 1997 (mål nr T 3205/97).

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1997-09-04

Målnummer:
T3205-97