En kvinna har på grund av alkoholpåverkan i förening med andra omständigheter ansetts befinna sig i ett sådant hjälplöst tillstånd som avses i 6 kap 3 § BrB.


Lagrum:
6 kap. 1 § brottsbalken (1962:700); 6 kap. 2 § brottsbalken (1962:700); 6 kap. 3 § brottsbalken (1962:700)
NJA 1997 s 538 (nr 94)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1997-09-10

Målnummer:
B2078-97