Fråga om ansvar för tjänstefel på grund av underlåtenhet att hålla omhäktningsförhandling. 20 kap 1 § BrB och 24 kap 18 § 3 st RB.


Lagrum:
20 kap. 1 § brottsbalken (1962:700); 24 kap. 18 § 3 st. rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1997 s 368 (nr 72)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1997-06-11

Målnummer:
B990-97