TR har avvisat ett käromål under hänvisning till att TR:n var obehörig att upptaga tvisten, varjämte TR:n förpliktat käranden att ersätta svaranden dennes kostnader i målet. HovR:n har efter överklagande undanröjt avvisningsbeslutet och visat målet åter till TR:n för erforderlig behandling. HovR:n har ansetts, ehuru ändringsyrkandet inte avsett även rättegångskostnaderna, äga upphäva TR:ns beslut i rättegångskostnadsdelen.

Optimum Kredit AB:s i likvidation konkursbo (konkursboet) yrkade i en till Malmö TR ingiven stämningsansökan att TR:n skulle förplikta Backseat Ltd (Backseat), Jersey, att till konkursboet utge 6 784 374 kr jämte ränta. Konkursboet yrkade vidare att TR:n skulle förplikta Åke F att till konkursboet utge samma belopp i enlighet med villkoren för av honom för Backseat utfärdad borgen. Vidare yrkades ersättning för rättegångskostnader.

Backseat och Åke F bestred käromålet och yrkade att käromålet skulle avvisas eftersom TR:n inte var behörig att upptaga målet.

Backseat och Åke F yrkade, för den händelse TR:n avvisade käromålet, ersättning för rättegångskostnader.

TR:n avvisade i slutligt beslut d 7 juni 1994 konkursboets talan mot såväl Backseat som Åke F samt förpliktade konkursboet att för rättegångskostnader ersätta Backseat med 48 740 kr jämte ränta och Åke F med 49 000 kr jämte ränta.

Konkursboet överklagade i HovR:n över Skåne och Blekinge och yrkade att HovR:n skulle fastställa att Malmö TR var behörig att upptaga ansökan om stämning i målet.

Backseat och Åke F bestred konkursboets ändringsyrkande. Konkursboet ingav i HovR:n en kostnadsräkning innehållande krav på ersättning för rättegångskostnader både vid TR:n och i HovR:n. Backseat gjorde gällande att konkursboet inte kunde anses ha fullföljt talan beträffande rättegångskostnaderna vid TR:n. Backseat och Åke F yrkade ersättning för rättegångskostnader i HovR:n.

HovR:n (hovrättsråden Lindell, referent, och Lejman samt tf hovrättsassessorn Bengtsson) meddelade d 11 nov 1994 slutligt beslut, vari HovR:n såvitt angick Backseat undanröjde TR:ns avvisningsbeslut och visade målet i den delen åter till TR:n för erforderlig behandling. HovR:n upphävde vidare TR:ns beslut såvitt avsåg skyldigheten för konkursboet att ersätta Backseat för rättegångskostnader vid TR:n.

HovR:n uttalade slutligen att kostnaderna i HovR:n skulle prövas i samband med målet efter dess återupptagande.

HovR:n fastställde TR:ns avvisningsbeslut såvitt avsåg Åke F.

Backseat (ombud Mats Hogfeldt) överklagade och yrkade att HD med ändring av HovR:ns beslut skulle fastställa TR:ns beslut att konkursboet skulle ersätta Backseat för rättegångskostnader vid TR:n. Konkursboet (ombud advokaten Gunnar Brolin) bestred ändring. Parterna yrkade ersättning för rättegångskostnader i HD.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Thornefors, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut: Skäl: Enligt 52 kap 3 § RB skall ett överklagande av ett tingsrättsbeslut innehålla uppgifter om den ändring i beslutet som yrkas.

Malmö TR har i det överklagade beslutet dels avvisat konkursboets talan dels förordnat angående rättgångskostnader. Konkursboets yrkande i HovR:n, att HovR:n skall fastställa att Malmö TR är behörig att uppta ansökan om stämning, innefattar enligt sin ordalydelse endast ett yrkande om ändring i avvisningsdelen och inte ett yrkande om ändring jämväl beträffande rättegångskostnaderna. HovR:n har därför inte haft rätt att ta upp frågan om rättegångskostnaderna i TR:n till prövning.

HD:s avgörande. Med undanröjande av HovR:ns beslut såvitt avser skyldigheten för Optimum Kredit AB:s i likvidation konkursbo att ersätta Backseat Ltd för rättegångskostnader vid TR:n fastställer HD TR:ns beslut i den delen. ---.

HD (JustR:n Vängby, Lars Å Beckman, Lambe, referent, Lennander och Regner) fattade följande slutliga beslut: Skäl. Den som vill överklaga ett tingsrättsavgörande i tvistemål har att i överklagandet ange den ändring i avgörandet som yrkas (se 50 kap 4 § och 52 kap 3 § RB). När det gäller avgörandet i rättegångskostnadsdelen innebär den angivna ordningen att en överprövning av TR:ns beslut i kostnadsdelen förutsätter att denna del omfattas av ändringsyrkandet; här bortses från vad som gäller för rättshjälpskostnader. Det räcker sålunda inte med att parten enbart överklagar med avseende på själva saken. Till stöd för denna ordning har åberopats bl a att det inte sällan kan förekomma fall då klagandens motpart inte har anledning att av klagandens ståndpunkt i huvudsaken dra den slutsatsen att denne vill få ändring även i frågan om rättegångskostnaderna vid den lägre rätten. Det understryks att det inte alltid finns ett naturligt samband mellan rättegångskostnadsfrågan och själva saken (se JustR Linds votum i NJA 1960 s 503).

HD har vid flera tillfällen prövat i vad mån ändringsyrkanden kunde anses innefatta även den lägre rättens avgörande i rättegångskostnadsdelen. Ett ospecificerat överklagande har ansetts avse även kostnadsfrågan, medan denna inte upptas till prövning om överklagandet uttryckligen hänför sig enbart till ändring av avgörandet i saken (se Ekelöf m fl, Rättegång III, 6:e uppl s 211).

Frågan i målet gäller om HovR:n ägt att vid sin prövning ta upp även frågan om rättegångskostnaderna i TR:n, ehuru dessa, såsom överklagandet är avfattat, faller utanför vad som är föremål för ändringssökandet.

Ett överrättsavgörande som innebär att rättegången i den lägre rätten får en fortsättning - det kan vara fråga om exempelvis ett HD:s beslut om tillstånd till måls prövning i HovR eller, som i detta fall, en överrätts undanröjande av en lägre rätts avvisningsbeslut - har i sig en sådan koppling till kostnadsfrågan i målet att det saknas utrymme för att undanta vad som må ha upptagits i den lägre rättens avgörande i kostnadshänseende från den fortsatta prövningen i den lägre rätten. Överrättens avgörande skall därför, oavsett yrkandet, även omfatta den lägre rättens avgörande i kostnadsdelen.

HovR:n har alltså ägt att upphäva TR:ns beslut såvitt avser skyldigheten för konkursboet att ersätta Backseat Ltd för rättegångskostnader vid TR:n. Överklagandet skall därför lämnas utan bifall.

HD:s avgörande. HD lämnar överklagandet utan bifall.

Kostnaderna i HD skall prövas i samband med tvistemålet efter dess återupptagande.

HD:s beslut meddelades d 16 maj 1997 (mål nr Ö 5356/94).

NJA 1960 s. 503; NJA 1962 s. 660; NJA 1964 s. 279; NJA 1970 s. 233; NJA 1983 s. 875

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1997-05-16

Målnummer:
Ö5356-94