Prövningstillstånd i HovR. Frågor rörande preskription av borgensåtagande för bostadshyresfordran.


Lagrum:
49 kap. 12 § rättegångsbalken (1942:740); 49 kap. 14 § rättegångsbalken (1942:740); 2 § 2 st. preskriptionslagen (1981:130)
NJA 1997 s 281 (nr 56)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1997-05-14

Målnummer:
Ö828-97