Trailer med last har tullförseglats i Danmark av dansk tullmyndighet och härefter förts in i Sverige, varvid förseglingen har granskats och godkänts av svensk tullmyndighet. Förseglingen har härefter brutits i Sverige utan medverkan av någon myndighet. Åtgärden har bedömts som överträdelse av myndighets bud enligt 17 kap 13 § BrB.


Lagrum:
17 kap. 13 § brottsbalken (1962:700); Artikel 22 TIR-konventionen; Artikel 34 TIR-konventionen; Artikel 36 TIR-konventionen
NJA 1997 s 275 (nr 54)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1997-05-14

Målnummer:
B1494-96